6/16/2558

สวนสัตว์อุบลฯ อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี ที่น่าเที่ยวอิสานใต้ Ubon Zoo

ที่น่าเที่ยวชมธรรมชาติอิสานใต้ สวนสัตว์อุบลฯ อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี

ขอพาทุกท่านไปชมสวนสัตว์ขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคอีสานตอนล่าง ขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ “สวนสัตว์อุบลราชธานี” ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงฟ้าห่วน ห่างจากตัวจังหวัดเพียง 5 กิโลเมตร ในท้องที่บ้านหนองมะเขือ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ชวนกันมาเที่ยว อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี ที่น่าเที่ยวอิสานใต้

สวนสัตว์อุบลราชธานี นี้มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,217 ไร่ มีสภาพเป็นป่าโปร่ง มีต้นยางนา ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นอยู่ดาษดื่นทั่วไป โดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบพื้นที่แห่งนี้จากกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550 หลังจากนั้น ก็ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา

ความน่าสนใจของสวนสัตว์อุบลราชธานี อยู่ที่แนวคิดจะทำให้เป็นสวนสัตว์ที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคนี้ ด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การออกแบบด้านภูมิสถาปัตย์จึงเน้นการออกแบบให้ผสมกลมกลืนไปกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำการจัดสร้างสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของสวนสัตว์ต่างๆ โดยรอบ ให้สอดคล้องกับสภาพเดิมของผืนป่าอันสมบูรณ์ได้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าให้คงไว้ เพื่อการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์ การขยายพันธุ์พืชและสัตว์ป่า เป็นศูนย์วิจัย และแหล่งให้ความรู้ในลักษณะห้องเรียนธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
บริการรถกอล์ฟนำเที่ยวชมสัตว์ป่า
บริการรถแทรม นำเที่ยว ชมสัตว์ป่า

เมื่อการก่อสร้างต่างๆ เริ่มแล้วเสร็จกลางปี 2555 ก็ได้มีการวางแผนนำสัตว์บางชนิดเข้ามา เพื่อให้เคยชินกับสภาพพื้นที่ กระทั่ง ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ได้มีการนำสัตว์จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์นครราชสีมา มาปล่อยเข้าสู่สวนสัตว์อุบลราชธานี เช่น สัตว์ตระกูลกวาง และสัตว์นักล่า เป็นต้น รวม 26 ชนิด มากกว่า 170 ตัว จนสามารถทดลองให้บริการให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สวนสัตว์อุบลราชธานี เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 นักท่องเที่ยวจะได้ชมการใช้ชีวิตของสัตว์ในธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยจำแนกสัตว์เป็น 4 ประเภท ได้แก่ สัตว์กีบไทย มี 4 ชนิด ได้แก่ เก้ง ละมั่งพันธุ์พม่า เนื้อทราย กวางป่า สัตว์กีบต่างประเทศ มี 3 ชนิด ได้แก่ ซิก้า บาราซิง แบล็คบั๊ค สัตว์แอฟริกา มี 5 ชนิด ได้แก่ ยีราฟ นกกระจอกเทศ วอเตอร์บั๊ค ไนอาล่า ม้าลาย และอาณาจักรสัตว์นักล่า
คนพิการก็เที่ยวสวนสัตว์อุบลฯได้
ภาพมุมสูงอาคารประชุมสัมนา
ขณะนี้ สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้จัดสร้างส่วนแสดงแล้วเสร็จจำนวน 9 ส่วนแสดง คือ ส่วนแสดงเสือโคร่งไซบีเรีย เสือโคร่งอินโดจีน เสือโคร่งขาว สิงโต สิงโตขาว สัตว์กีบไทย สัตว์กีบต่างประเทศ สัตว์แอฟริกา และ Mini Zoo บริเวณลานจอดรถ ซึ่งมี จระเข้น้ำจืด นกกระจอกเทศ งูหลามทอง หมีขอ และเต่าซูกาต้า โดยมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในเป็นรูปแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้เป็นสวนสัตว์แนวจังเกิ้ล ปาร์ค (Jungle Park) และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ ทางสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งปัจจุบัน มีการกำหนดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี และทำการสำรวจพื้นที่ พืชพรรณ และสัตว์ป่าในพื้นที่ปกปัก และที่นี่ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ต้นยางนาขนาดใหญ่ มีความสมบูรณ์ มากกว่า 1,000 ต้น ซึ่งชาวบ้านในท้องถิ่นร่วมกันดูแลรักษา และใช้ประโยชน์จากผืนป่าอย่างเกื้อกูลต่อกันมาช้านาน
ทั้งนี้ สวนสัตว์อุบลราชธานี มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สวนสัตว์แห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ทั้งในเรื่องสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ซึ่งรองรับนักเรียนได้มากกว่า 30,000 คน ในปี พ.ศ. 2556 นับเป็นสวนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานตอนล่าง ทั้งมีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (AC) ทั้ง 10 ประเทศ

เปิดทำการทุกวัน 08.00-18.00 น.
อัตราค่าบัตรผ่านประตู
ผู้ใหญ่ 70 บาท เด็ก 20 บาท แสดงบัตรข้าราชการ 40 บาท แสดงบัตรนักศึกษา 30 บาท นักเรียน/นักศึกษาในเครื่องแบบ ฟรี
ชาวต่างชาติ 100 บาท
อัตราค่าบริการรถนำเที่ยว(รถแทรม) พร้อมวิทยากร ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท
อัตราค่าบริการรถกอล์ฟชมสัตว์ในโซนแสดง 300 บาท/ชม.
แผนที่ ทางไปสวนสัตว์อุบลฯ
ขณะนี้ สวนสัตว์อุบลราชธานี เปิดให้บริการ อาคารสัมมนาและบ้านพักรับรอง หากอยากสัมผัสบรรยากาศแบบ Jungle park โทรเลย 0933200810
ติดต่อสวนสัตว์อุบลราชธานี 112 หมู่ 17 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง , 34000 โทร 045-252761 โทรสาร 045-252762
ขอบคุณข้อมูลจากไกด์อุบลดอทคอม
คลิกดู แม้แต่คนพิการ/มนุษย์ล้อ ก็ยังเที่ยวสวนสัตว์อุบลฯได้
เทศกาลเข้าพรรษานี้ หลังจากเที่ยวชมงานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาที่จ.อุบล(คลิกดู)แล้ว อย่าลืมแวะพักผ่อนที่่อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี

อย่าลืมแวะอีกที่ ต้นไม้เรืองแสงในวัดสิรินธรวรารามหรือวัดภูพร้าว Unseenแห่งใหม่ของจ.อุบลฯ

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจ.อุบลราชธานียังมีอีกเยอะ เช่น ปลายฝนต้นหนาวก็ต้องไปดู กุ้งเดินขบวน ภูจองนายอย น้ำตกแสงจันทร์
หน้าหนาวก็ต้องไปเที่ยว ผาแต้ม สามพันโบก ก่อนกลับอย่าลืมแวะ วัดหนองป่าพง
ล่าสุดพบแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อีก เก้าพันโบก ลักษณะคล้ายกับสามพันโบก
อย่าลืมแวะพักและเที่ยวที่อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี และ ต้นไม้เรืองแสงในวัดสิรินธรวรารามหรือวัดภูพร้าว Unseenแห่งใหม่ของจ.อุบลฯ
อันซีนแห่งใหม่แกรนด์แคนยอนอุบลฯ

สวนสัตว์อุบลฯ อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี ที่น่าเที่ยวอิสานใต้

ไม่มีความคิดเห็น: