10/10/2554

วัดป่าไทรงาม Watpasaingam จ.อุบลราชธานี วัดที่น่าเที่ยวในอีสานใต้ ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

วัดป่าไทรงาม Watpasaingam จ.อุบลราชธานี ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ วัดที่น่าเที่ยวในอีสานใต้

ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 47 กิโลเมตร ทางเข้าวัดอยู่เยื้องกับทางเข้าสถานีขนส่งอำเภอเดชอุดม เป็นวัดป่าสาขาที่ 10 ของ วัดหนองป่าพง และเป็นวัดที่ได้รับการยกย่องในด้านการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม

วัดป่าไทรงาม

ตั้งอยู่ ณ บ้านทุ่งไทรงาม หมู่ 35 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันมีเนื้อที่ 130 ไร่ มีพระภิกษุสงฆ์ 8 รูป ชี 7 คน ชีพราหมณ์ 2 คน วัดก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์เมื่อปี พ.ศ. 2515 อาศัยที่ป่าสาธารณะ (ป่าช้า) บ้านตลาดจำนวน 25 ไร่ และเป็นวัดโดยสมบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมีเจ้าอาวาสชื่อ พระอธิการอเนก ยสทินโน ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่กล่าวขานในเรื่องความร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์

วัดป่าไทรงาม Watpasaingam จ.อุบลราชธานี วัดที่น่าเที่ยวในอีสานใต้ ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

พระอธิการอเนก ยสทินโน เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม ปรารภว่า สมัยก่อนสถานที่ตั้งวัดเป็นทุ่งนา ปกคลุมด้วยความแห้งแล้งไม่มีต้นไม้ ท่านเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ดังนั้น จึงได้เริ่มปลูกต้นไม้ เพื่อให้ร่มเงา แต่สภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวย เพราะดินบริเวณวัดเป็นหินเสียส่วนใหญ่ไม่มีน้ำขัง ฤดูแล้งต้นไม้ตายหมด ท่านเจ้าอาวาสจึงใช้วิธีการแบบใหม่ คือเริ่มจากการปรับระบบดินให้เป็นดินที่สามารถปลูกต้นไม้ได้ โดยการขอเศษขยะจากชาวบ้านมาเทบริเวณวัด เพื่อให้เศษขยะเหล่านั้นย่อยสลายเป็นปุ๋ย จากนั้นเริ่มมีการปลูกต้นไม้ใหม่อีกรอบ พร้อมกับการดูแลรักษา บำรุง ด้วยความเอาใจใส่ ตลอดจนการขุดคลองกว้าง 8 เมตร ลึก 4 เมตร รอบบริเวณวัด แล้วนำดินที่ขุดขึ้นมาทำคูดิน ให้เป็นกำแพงวัด และปลูกต้นไม้แทนรั้ว

หลังจากที่มีการดูแลเอาใจใส่อย่างดีทั้งพระสงฆ์ในวัด และความร่วมมือจากชาวบ้านแถบนั้น ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกเจริญเติบโต ให้ความร่มรื่นร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์หลายชนิดด้วยกัน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 ได้รับพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลชนะเลิศระดับชาติในกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ได้รับโล่และเข็มทองคำพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2545 ปี พ.ศ. 2546 ได้รับคัดเลือกรางวัลระดับชาติ ในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ที่วัดป่าหนองบอนขี้เห็นใหญ่(บ้านโนนทอง) ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสาขาวัดไทรงาม โดยได้รับโล่และเข็มทองคำพระราชทาน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2546 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และรางวัลที่ได้มาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าท่านมีประสบการณ์ด้านการปลูก และดูแลต้นไม้เป็นอย่างดี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลลูกโลกทองคำ และเงินสด 100,000 บาท จากหน่วยพิทักษ์ชีวิต ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา ในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้มีวัดที่เข้ารับรางวัลทั่วประเทศไทย ประเภทบุคคล ด้วยหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน คน น้ำ ป่า” 2 วัด คือ วัดที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และวัดป่าไทรงาม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในภาคอีสานมีวัดที่เข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด 80 วัด จากนั้นคัดเหลือ 8 วัด และคัดเหลือ 2 วัด ท้ายที่สุดเหลือเพียงหนึ่งวัด คือวัดป่าไทรงาม โดยวิธีการคัดเลือกนั้นทางพิทักษ์ชีวิต ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้ส่งตัวแทนของหน่วยงานออกมาเก็บข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับวัด ตลอดจนการสอบถามจากชาวบ้านในละแวกนั้น หลายครั้ง
นอกจากนั้น ใน ปี พ.ศ. 2536 ท่านได้ก่อตั้งกองทุน โค- กระบือ เพื่อไถ่ถอนชีวิต โค- กระบือ ให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์และใช้แรงงาน และกองทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียน ปี พ.ศ. 2537 ตั้งกองทุนธรรมรักษ์ เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือบุตรหลานของ ตชด. ที่ 225 ปี พ.ศ. 2539 ตั้งกองทุนช่วยเหลือหมู่บ้านพานทอง อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2541 ตั้งกองทุนเมตตาธรรมสงเคราะห์ชุมชน ปี พ.ศ. 2542 ตั้งกองทุนพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. ตั้งกองทุน ข้าวเมตตาธรรม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ให้กู้ยืมข้าวเปลือกในราคาถูก ปัจจุบันมีข้าวเปลือกในกองทุนข้าว 2,000 ตัน และ ปี พ.ศ. 2544 ตั้งกองทุนช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ หรือมรณภาพ และตั้งกองทุนมูลนิธิ “หลวงพ่ออเนก ยสทินโน” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน แก่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตลอดจนมีการอนุรักษ์สิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน

กว่าที่จะมาได้ถึงขนาดนี้นั้นทั้งพระในวัด และชาวบ้านแถบนี้ต้องใช้ความพยายามดูแลเอาใจใส่กันอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นช่วยกันดูแลรักษา และการทำนุบำรุง
ขณะที่ชาวบ้านในละแวกนั้นกล่าวว่า ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าไทรงามได้ให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้าน แทบทุกเรื่อง เท่าที่ท่านจะสามารถที่จะช่วยได้ ตลอดจนท่านเปรียบเหมือนผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูก และดูแลต้นไม้เป็นอย่างดี รวมทั้งแนะแนวทางการปฏิบัติธรรมให้กับชาวบ้านอยู่เนือง ๆ

ข้อมูลบางส่วนจาก ไกด์อุบลดอทคอม

อย่าลืมแวะพักและเที่ยวที่อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี และ ต้นไม้เรืองแสงในวัดสิรินธรวรารามหรือวัดภูพร้าว Unseenแห่งใหม่ของจ.อุบลฯ
วัดป่าไทรงาม Watpasaingam จ.อุบลราชธานี วัดที่น่าเที่ยวในอีสานใต้ ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

ไม่มีความคิดเห็น: